شهربازی

یک مجموعه شهربازی مجهز به انواع بازیهای کامپیوتری و مکانیکی… و یک مجموعه فودکورت شامل ۱۰ غرفه با غذاهای اختصاصی احداث گردیده است.