قیمت واحدهای طبقه اول – از ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ الی ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال