قیمت واحدهای طبقه دوم – از ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ الی ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال