قیمت واحدهای طبقه همکف – از ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ الی ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال